Vedtekter

 

I. Navn og formål

II. Medlemskap

III. Kontigent

IV. Foreningens organer

V. Ekstraordinært årsmøte

VI. Diverse

 

I. Navn og formål

§1

Foreningens navn er Olderhamna Båthavn, heretter kalt (OBH), og har hjemsted i Lenvik kommune.

§2

Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og almenheten, derunder og 

1) Virke for etableringen av å bygge, drive og vedlikeholde havneanlegg og klubbhus.

2) Virke for utbredelse av båtlivet som rekreasjon og kystkultur.

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern

4) Ivareta medlemmenes og almenhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse

5) Samarbeide med såvel lokale sjarkfiskere og andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets interesser

Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 

 

II. Medlemskap

§3

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende innen årets utgang.

§4

Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet. Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves.

§5

Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer.

 

 

III. Kontigent

§6

Årskontingenten følger kalenderåret. Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter gitt varsel, stryke vedkommende som medlem.

§7

Årskontingent til OBH utgjør for tiden kr 500, og fastsettes årlig av årsmøtet.

§8

Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr på kr. 500

§9

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter.

§10

Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter.

§11

Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. Styret fordeler leierett for båtplass til medlemmene etter Deres medlemsanninitet. Innbetales til foreningen med betalingsfrist som fastsettes av styret. Ved for sen innbetaling av utsendte fakturaer kreves gebyr for hver purring. Gebyrets størrelse bestemmes av generalforsamlingen hvert år.

Innskuddets størrelse og årsleie fastsettes av generalforsamlingen som hvert kommende år under hensyntagende til den nominelle verdi av anlegg og senere utførte arbeider i båthavna. Verdiøkninger som kan henføres til statlige eller kommunale tilskudd skal ikke medtas ved fastsettelse av innskuddet.

For innskuddsbeløp og årsleie utferdiger foreningen et medlemsbevis med leierett for båtplass med bestemt bredde. Generalforsamlingen fastsetter den årlige leie for ett år av gangen. Fastsatt leie gjelder kommende kalenderår og betales forskuddvis.

Generalforsamlingen fastsetter ordensregler for havna, opplagsplass, trafikkområde og reglement for klubbhus, og havnekomite. 

For gjennomføring av egnede formål i § 2, forpliktes medlemmene å delta på dugnadsarbeider som styret iverksetter i løpet av året.

Ved større prosjekter kan generalforsamlingen bestemme hvert år hvor mange timer den enkelte kan benyttes til dugnad og hvilket beløp som kan innkreves for de som ikke utøver sin dugnadsplikt.

Ved manglende betaling av havnas tilgodehavende, eller annen mislig adferd kan styret beslutte at vedkommede båtplass skal innløses og ryddes. Slik innløsning besluttes først etter at styret ved rekomandert brev gjør medløem oppmerksom på forholdet, og gir en 2 måneds frist til å bringe saken i orden.

Avgjørelse tatt av styret kan i henhold til denne § innankes for første generalforsamling.

Ved innløsning av båtplass, skal det aktuelle innskuddbeløp og forskuddsbetalt leie refunderes avhengig av at båtplassen blir videresolgt til nytt medlem. Styret kan av innløsningssummen trekke lagets tilgodehavende innklusive de eratstningskrav laget måtte ha på vedkommede medlem.

Medlem kan si opp sin båtplass med skriftlig melding til styret. Dersom et medlem selger båten sin, kan båtplassen om ønskelig overføres til den nye båteieren.

Enhver framleie av båtplass skal meddeles til styret.

 

 

IV. Foreningens organer

§12

Foreningens administrative organer er;

1. Årsmøtet (generalforsamling)

2. Styret

3. Faste komiteer

§13

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

§14

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i hende innen 15. januar samme år.

§15

Det ordinære årsmøtet skal behandle;

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap, fremlagt i revidert stand

3. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr

4. Innkomne forslag

5. Foreta valg på;

a. Leder

b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret.

    Leder velges ved særskilt valg for ett år, styremedlemmer velges for 2 år, dog således at der 

    Hvert år er 2 styremedlemmer på valg.

c. Valgkomite på 3 medlemmer

d. 2 revisorer

e. Andre komiteer og tillitsmedlemmer.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med § 13. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.

§16

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin midte nestleder, kasserer og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov. 

§17

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede. 

Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i fellesskap. 

§18

Følgende faste komiteer sorterer under styret;

1. Havnekomite

2. Arrangementskommite

Komiteene skal innen den 15. januar sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin åreberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.

 

 

V. Ekstraordinært årsmøte

§19

Styret kan, når det finner det nødvendig, og skal, når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.

 

 

VI. Diverse

§20

Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm, med det utseende som er bestemt av årsmøtet.

§21

Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall.

§22

Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen en frist som er nevnt i paragraf 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer.

§23

Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtaket om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner. Eventuell verdi i foreningen etter kreditoroppgjør overdras vederlagsfritt til Lenvik kommune. 

§24

Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn.

 

Revidert 09.03.2014